DONEER
Menu Close

ANBI

ANBI

ANBI

Stichting Kind en Groei is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Openbaarheid van gegevens is daarbij gewenst.

Naam

Stichting Kind en Groei

KvK

65356799

Doelstelling

De doelstellingen zijn in de statuten van de stichting als volgt verwoord:

De Stichting heeft ten doel de bevordering van de studie van de groei en de ontwikkeling in het algemeen en van de mens in het bijzonder, alsmede de verwezenlijking van behandeling van groeistoornissen bij de mens.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. Het stimuleren en coördineren van gemeenschappelijke en individuele onderzoekingen, het organiseren van vergaderingen voor daartoe geïnteresseerden, het verzorgen van publicaties en het verschaffen van geneesmiddelen, die niet in de handel zijn;
b. Alle andere wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Alles over groeien

Heeft u vragen over groei, neem contact met ons op via info@kindengroei.nl of via telefoon 010-2251533. Indien mogelijk zullen wij altijd proberen uw vraag te beantwoorden.

Hoofdlijnen beleidsplan

De doelstellingen van de SKG zijn echter breder dan datgene wat nu feitelijk wordt gerealiseerd. Het beleidsplan beoogt een blauwdruk te zijn voor de toekomstige ontplooiing van de stichting. En zal driejaarlijks bekeken en aangepast worden. Missie, strategie en doelgroep zijn:

Missie
De SKG wil een bijdrage leveren aan het voorkomen of behandelen van stoornissen in groei en ontwikkeling van kinderen, die gevolgen hebben voor het lichamelijk of geestelijk functioneren

Strategie

  • Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek
  • Voorlichting aan overheid, particuliere instellingen, beroepsbeoefenaren en publiek
  • Ondersteunen van onderwijs en opleiding
  • Ondersteunen van de invoering van nieuwe behandelwijzen of maatregelen die gezondheid en welzijn van mensen met groei- of ontwikkelingsstoornis kunnen verbeteren.
  • SKG is een onafhankelijke en charitatieve instelling zonder commerciële activiteiten of winstoogmerk. SKG zoekt middelen door fondswervingsacties en giften.

Doelgroep
De Stichting ziet het als haar taak kennis zoveel mogelijk te delen met kinderen met een groeistoornis en hun ouders en behandelend artsen. SKG tracht zoveel mogelijk samen te werken met de overheid en instellingen met gelijkgerichte doelstellingen. De overheid, particulieren instellingen, beroepsbeoefenaars en het grote publiek behoren daarom ook tot de doelgroep.

Bestuur
Net als iedere charitatieve instelling, heeft ook Stichting Kind en Groei een bestuur dat, in ons geval, uit onbezoldigde leden bestaat.

Drs. G. van Tongeren, penningmeester, voorzitter a.i.
Mw. dr. J.P. Schermers, secretaris
Mw. Prof. dr. A.C.S. Hokken-Koelega, ambtelijk secretaris
Vacature